Nova IskraNova Iskra WorkspaceNova Iskra Studio

Uslovi korišćenja

1. Šta je Nova Iskra

Nova iskra je jedinstveno mesto susreta vodećih kreativnih profesionalaca, i kompanija otvorenih ka inovativnim pristupima poslovanju i razvoju proizvoda. Mi upravljamo dizajnom i primenjujemo inovacije u cilju ostvarenja novih vrednosti u sferama kreativnog poslovanja, edukacije, društvenog razvoja i jačanja lokalnih zajednica. Naša svestrana platforma koristi proces dizajna kao polazište za razvoj ideja, projekata i usluga koje rešavaju probleme, a razvijaju ih jedinstveni, transdisciplinrani timovi sačinjeni od vodećih stručnjaka, profesionalaca i kreativaca. Koristimo progresivne ideje i iskustva iz kreativnog domena kao sredstvo za jačanje, unapređenje i razvoj malih i srednjih preduzeća, javnog sektora i društva u celini. Odlučni smo u svojoj misiji da afirmišemo mlade talente, i da im pružimo priliku da budu vodeći akteri promena i lokalnog ekonomskog rasta, zajedno sa kompanijama, preduzetnicima i liderima koji dele naše vrednosti.

2. Sadržaj na sajtu Nove Iskre i članovi

Za potrebe Internet stranice Nove Iskre, pod sadržajem se podrazumeva kreativno izražavanje i odnosi se na video i audio radove, fotografije, slike, dizajn, logotipe, tekstove, odgovore, komentare, ostale informacije, grafičke interaktivne materijale koji se nalaze na sajtu ili su na bilo koji drugi način dostupni na sajtu.

Nova Iskra određuje koji će se prethodno dostavljen sadržaj članova objaviti na Internet strani Nove Iskre. Član zadržava autorska i druga srodna prava, kao i prava industrijske svojine (patent, dizajn, žig i dr.) na dostavljenom sadržaju, dok Nova Iskra zadržava autorska i druga prava na svim ostalim sadržajima na sajtu  koja ne spadaju u pojam sadržaja dostavljenog od strane članova.

Članovi Nova Iskra workspace-a su njeni coworking članovi, koji rade u prostoru Nove Iskre.

3. Odricanje od odgovornosti  i odgovornost članova

Nova Iskra je usvojila sledeća pravila u vezi sa autorskim i srodnim pravima i industrijskom svojinom:

Nova Iskra posluje u skladu sa Zakon o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti industrijskog dizajna, Zakonom o žigovima, kao i drugom pravnom regulativom iz oblasti intelektualne svojine.

Članovi Nove Iskre su takođe dužni da pridržavaju odredbi gore navedenih zakona, te u skladu sa tim Nova Iskra ne snosi odgovornost za:

4. Ograničenja

Nova Iskra zadržava pravo da ne objavi sadržaj dostavljen od strane člana ukoliko je taj sadržaj lažan, netačan ili obmanjujući, krivotvoren ili da dovodi do bilo kakvih nezakonitih radnji ukoliko dovodi do povrede autorskih i drugih srodnih prava, patenata, žigova kao i drugih prava intelektualne svojne trećih lica, sadrži dečiju pornografiju, da podstiče na versku, nacionalnu, rasnu ili etničku mržnju, netrpeljivnost i nasilje sadrži govor mržnje i podstiče diskriminaciju sadrži ili širi kompjuterske viruse ili slične programe (malware) koje mogu potencijalno ugroziti druge sisteme, podatke ili lične informacije.

5. Prijava povrede autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine i  obaveštenja o zahtevu za uklanjanje sadržaja na Internet stranici Nove Iskre

Nova Iskra poštuje autorska i druga prava članova i trećih lica i to isto očekuje od svojih članova.

Nova Iskra ovim putem obaveštava sva treća lica koja smatraju da im je sadržajem na Internet stranici Nove Iskre povređeno njihovo autorsko i drugo srodno pravo, ili pravo industrijske svojine, da kontaktiraju Novu Iskru putem email adrese office@novaiskra.com.

Nova Iskra će reagovati u najkraćem mogućem vremenu na svako obaveštenje o povredi autorskih prava ili prava industrijske svojine podnetih od strane trećih lica, time što će kontaktirati člana čiji je sadržaj navodno povredio autorsko ili drugo srodno pravo, ili pravo industrijske svojine trećeg lice, kao i uklanjanjem spornog sadržaja sa Internet stranice Nove Iskre.

Obaveštenje o povredi prava treba da sadrži naziv spornog sadržaja, ime, prezime ili pseudonim autora, obrazloženje da je korisničkim sadržajem povređeno autorsko ili drugo srodno pravo, ili pravo industrijske svojine podnosioca obaveštenja ili trećeg lica i kontakt informacije podnosioca (član 20. stav 4. Zakona o elektronskoj trgovini).

Nova Iskra će u vezi sa ovim Obaveštenjem postupiti na sledeći način:

1) Uklanjanjem ili onemogućavanjem pristupa spornom sadržaju, u najkraćem mogućem roku,
2) Informisanjem člana o obaveštenju o povredi autorskih ili drugih srodnih prava, kao i prava industrijske svojine  trećih lica kao i o uklanjanju spornog sadržaja sa Internet stranice Nove Iskre,
3) Nova Iskra neće posredovati ni učestovovati u rešavanju mogućih sporova koji mogu da proisteknu iz gore navedene situacije, ali će trećoj strani dostaviti kontakt informacije učesnika u postupku koje su dostupne Novoj Iskri uz izričitu saglasnost člana, odnosno treće strane.

U slučaju učestalih žalbi na kršenje autorskih i drugih srodnih prava, ili prava industrijske svojine od strane određenog člana, Nova Iskra će razmotriti mogućnost suspenzije ili oduzimanje prava ili statusa članu, uzimajući u obzir i iskaz člana.